This Day in History: 1951-10-22

MinisteriĆ«le richtlijn betreffende de hervestiging en onteigening van de Tsjechoslowaakse ‘Kulaks’.